Shibaseki Onsen

Shibaseki area of Beppu city.


Onsen in category Shibaseki Onsen :

  1. 長泉寺薬師湯 (Chōsenji Yakushiyu)
  2. 血の池地獄 (Chi no Ike Jigoku)
  3. 柴石温泉 (Shibaseki Onsen)